สถิตินักเรียน 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 6 11 1
ป.2 7 2 9 1
ป.3 9 5 14 1
ป.4 9 10 19 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 2 6 8 1
อ.2 3 8 11 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 45 45 90 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 2 7 นางวาสนา จินา
ป.2/1 5 6 11 นายณัติฐพงศ์ จินา
ป.3/1 7 2 9 นางสาวอภัสนันท์ ศรีชาติ
ป.4/1 9 4 13 นายเสกสรร ฤทธิแผลง
ป.5/1 9 10 19 นางสาวศรัณยา กันทิ
ป.6/1 6 5 11 นางสาวศรัณยา กันทิ
อ.2/1 0 0 0 นางสาวพรรณปพร ปัญญาทิพย์
อ.3/1 2 8 10 นางมยุรี ใจวัง
รวม 43 37 80  
โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th